آیت الله محمد هادی غروی
حجت الاسلام محمدامین پورامینی
دکتر صدیقه شاکری حسین آباد
حجت الاسلام دکتر محمدرضا جباری
دکتر علی اکبر روستایی
دکتر سید علیرضا عالمی
حجت الاسلام دکتر سید محمد طباطبایی یزدی