1

«الجارّ ثُمَّ الدّار» (اول همسایه سپس خانه) این سخن از کیست؟

  • الف) پیامبر ص

  • ب) حضرت خدیجه س

  • ج) امام علی ع

  • د) حضرت زهرا س