1

مهم‌ترین راه‌های خروج از خودمحوری چیست؟

  • الف) انفاق

  • ب) ایثار

  • ج) اطعام

  • د) گزینه الف و ب