1

طبق فرمایش پیامبر بدترین افراد امتم کسانی هستند که:

  • الف: غذاهای رنگارنگ می خورند؛ لباسهای رنگارنگ می پوشند؛ اهل گزافه گویی و پرحرفند

  • ب: لقمه حرام می خورند؛ لباسهای رنگارنگ می پوشند؛ اهل گزافه گویی و پرحرفند

  • ج: غذاهای رنگارنگ می خورند؛ لباسهای شهرت می پوشند؛ اهل گزافه گویی و پرحرفند

  • د: غذاهای رنگارنگ می خورند؛ لباسهای رنگارنگ می پوشند؛ اهل دروغ اند