1

کدام‌یک جزو محورهای اصلی اخلاق اجتماعی فاطمی نیست؟

  • الف) حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی

  • ب) عدم رعایت آداب دینی در روابط اجتماعی

  • ج) دیگرگرایی و پرهیز از خودمحوری

  • د) خدمات علمی و فرهنگی