1

از نظر حضرت زهرا بهترین تحفه مومن در زمینه خوردنی ها چیست؟

  • الف: عسل

  • ب: شیر

  • ج: آرد

  • د: خرما