1

این فرمایش از کدام معصوم است؟ فاطمه آن قدر با مشک آب کشید که اثر آن بر سینه‌اش ماند و آن قدر با سنگ آسیا آرد تهیه کرد تا دستانش پینه زد.

  • الف) رسول خدا صلی الله علیه و آله

  • ب) امام جعفر صادق علیه السلام

  • ج) حضرت علی علیه السلام

  • د) امام حسن علیه السلام