1

از گزینه‌های زیر کدام گزینه از سیره اخلاقی حضرت فاطمه با خویشاوندان نیست؟

  • الف) تا حد امکان پس از وفات بستگانش، آنان را فراموش نمی کرد

  • ب) تا حد امکان در دوره حیات بستگانش، احسان و صله ارحام به جای می آورد

  • ج) رابطه خانوادگی حضرت مانع از امر به معروف و نهی از منکر نمی شد

  • د) تا حد امکان تلاش می کرد کار های منزل را به بستگانش بسپارد