1

کدام گزینه در مورد اظهار محبت حضرت فاطمه علیها السلام نسبت به همسر درست نیست؟

  • الف) هنگامی حضرت فاطمه حضرت علی را محزون می یافت، می گفت: خداوند چشمانت را گریان نسازد

  • ب) هنگامی حضرت فاطمه در منزل چیزی نداشت با محبت به حضرت علی می گفت آن را در هر صورت فراهم سازد

  • ج) هنگامی حضرت علی به مأموریتی سخت اعزام می‌شد حضرت فاطمه نگران می شد

  • د) هنگامی حضرت علی به جنگ اعزام می شد چشمان حضرت فاطمه از فرط محبت گریان می شد