1

کدامیک از اصول سیره حضرت فاطمه در زمینه تغذیه نیست؟

  • الف: نوشیدن در سه جرعه

  • ب: سودمندی غذا

  • ج: شروع پس از مهمان

  • د: ننوشیدن از داخل ظرف