1

پس از عروسی وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از حضرت فاطمه ع پرسیدند: همسرت را چگونه یافتی، حضرت چه جواب دادند؟

  • الف) حضرت فرمود بهترین شوهر

  • ب) سکوت کردند و جوابی ندادند

  • ج) گفت از لحاظ فضائل معنوی ثروتمندترین فرد است

  • د) گفت از لحاظ مالی فقیر ترین فرد است