1

واژه «سیره» از ریشه … و به معنای …. است.

  • الف: سیر – نوع حرکت و سبک رفتار

  • ب: سنت – اخلاق نیکو

  • ج: سری – نوع حرکت و سبک رفتار

  • د: سری – حرکت در شب