1

«ملکه» و «حال» به ترتیب:

  • الف: صادر کننده افعال شر، صادر کنند افعال خیر

  • ب: کیفیات نفسانی گذرا، کیفیات نفسانی پایدار

  • ج: صادر کننده افعال خیر، صادر کننده افعال شر

  • د: کیفیات نفسانی پایدار، کیفیات نفسانی گذرا