1

کدام یکی از گزینه های زیر از شیوه رفتاری حضرت فاطمه سلام الله علیها نسبت به والدین نیست؟

  • الف) با نیکی یاد کردن والدین

  • ب) رعایت حرمت والدین

  • ج) اظهار محبت و ایثار به والدین

  • د) دفاع غیر منصفانه از مادر