1

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این سخن”إن الله هو السلام و منه السلام و إلیه السلام”را چه موقع فرمودند ؟

  • الف) وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از معراج برگشتند و سلام الهی را به حضرت فاطمه رساندند

  • ب) در پاسخ به سخنان خلیفه اول در مسجدالنبی

  • ج) وقتی جبرئیل سلام الهی را به حضرت ابلاغ کرد و از جایگاه حضرت خدیجه در بهشت خبر داد

  • د) وقتی جبرئیل سلام الهی را به حضرت ابلاغ کرد و از جایگاه پیامبر اسلام در بهشت خبر داد