1

در زندگی خانوادگی رفتار انسان در مقابل هر یک از اعضای خانواده می بایست تابع چه اصولی باشد؟

  • الف) اصول عقلی و شرعی

  • ب) اصول اجتماعی و شرعی

  • ج) اصول شرعی و منطقی

  • د) اصول عقلی و اجتماعی