1

حضرت فاطمه سلام الله علیها دلیل پشت پرده رفتن شان پس از ورود یک مرد نابینا همراه پیامبر به خانه شان را چه چیزی عنوان کردند:

  • الف: اگر او بوی مرا استشمام نمی کند ولی من بوی او را اسشمام می کنم

  • ب: اگر او مرا نمی بیند ولی من او را می بینم

  • ج: او مرا نمی بیند ولی صدای مرا می شنود

  • د: اگر او مرا نمی بیند من او را می بینم و او بوی مرا استشمام می کند