1

توصیف جناب سلمان از حجاب حضرت فاطمه سلام الله علیها چگونه بود؟

  • الف: چادر زیبا و بلند

  • ب: چادر پشمین کهنه با دوازده وصله

  • ج: لباسی از سندس و حریر

  • د: چادر کهنه و غبار آلود