1

طبق فرمایش حضرت فاطمه سلام الله علیها نزدیکترین حالت زنان به خدا چه هنگامی است؟

  • الف: هنگامی که مردان را نبینند و مردان نیز انان را نبینند

  • ب: هنگامی که زنان حجاب کامل داشته باشند

  • ج: هنگامی که صدای مردان را نشنوند و مردان نیز صدای انان را نشنوند

  • د: هنگامی که به نماز ایستاده باشند