1

کدام فضیلت اخلاقی طبق فرمایش پیامبر مساوی با ایمان معرفی شده است؟

  • الف: شکر

  • ب: تقوی

  • ج: صبر

  • د: توکل