1

«اخلاق» در اصطلاح

  • الف: آن دسته ملکات که مصدر افعال اختیاری انسان با سختی و تلاش می شوند

  • ب: آن دسته ملکات که مصدر افعال خیر انسان از روی سهولت می شوند

  • ج: آن دسته ملکات که مصدر افعال اختیاری انسان از روی سهولت می شوند

  • د: آن دسته ملکات که مصدر افعال خیر انسان با سختی و تلاش می شوند