1

فرشتگان مامور کمک به حضرت فاطمه سلام الله علیها در امور منزل، چه کمک هایی به ایشان می کردند؟

  • الف: دستی که کنار حضرت فاطمه تسبیح می چرخاند

  • ب: چرخیدن سنگ آسیاب

  • ج: حرکت گهواره حسین علیه السلام

  • د: همه موارد