1

طبق فرمایش حضرت فاطمه سلام الله علیها غذای فرشتگان چیست؟

  • الف: حمد و تسبیح الهی

  • ب: سوره حمد

  • ج: منّ و سلوی

  • د: استغفار الهی