1

. تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها چه هنگامی به ایشان تعلیم داده شد؟

  • الف: هنگامی که ایشان بر بی اعتنایی امت پس از پیامبر صبر پیشه کرد

  • ب: هنگامی که دستان حضرت از شدت دستاس کردن گندم دچار آماس گردید

  • ج: هنگامی که نزد پیامبر رفت تا از ایشان برای کمک در امور منزل، خادمی را طلب کند

  • د: هنگامی که حضرت گردنبند خویش را در راه خدا انفاق نمود