1

سه عمل مورد علاقه حضرت فاطمه سلام الله علیها کدام اند؟

  • الف: دعا برای همسایه، انفاق در راه خدا، نگاه به چهره پیامبر

  • ب: قرائت قرآن، انفاق در راه خدا، نگاه به چهره پیامبر

  • ج: قرائت قرآن، کمک به همسایه، نگاه به چهره پیامبر

  • د: قرائت قرآن، انفاق در راه خدا، نگاه به چهره حضرت علی