1

از نظر حضرت فاطمه سلام الله علیها بهترین مردمان چه کسانی هستند؟

  • الف: با اخلاص ترین آنها

  • ب: صبورترین آنها در مصیبت ها.

  • ج: خوش اخلاق ترین آنها نسبت به برادران

  • د: خاضع ترین آنها در نماز