1

تقسیم کار پیشنهادی پیامبر(ص) چه بود؟

  • الف: کارهای اجتماعی به عهده حضرت علی، کارهای فردی به عهده حضرت زهرا

  • ب: کارهای داخل منزل به عهده حضرت علی، کارهای بیرون منزل به عهده حضرت زهرا

  • ج: کارهای بیرون منزل به عهده حضرت علی، کارهای داخل منزل به عهده حضرت زهرا

  • د: کارهای فردی به عهده حضرت علی، کارهای اجتماعی به عده حضرت زهرا