1

پیشنهاد ساخت نعش توسط چه کسی انجام شد و به چه دلیل مورد قبول حضرت زهرا سلام الله علیها واقع شد؟

  • الف: اسماء بنت عمیس – تا حجم بدنش پس از مرگ برای نامحرمان مشخص نشود

  • ب: اسماء بنت عمیس – تا تشییع در شب به راحتی انجام شود

  • ج: سلمان فارسی – تا حجم بدنش پس از مرگ برای نامحرمان مشخص نشود

  • د: سلمان فارسی – تا تشییع در شب به راحتی انجام شود