1

واژه «خـَــلق» و «خـُــلق» به ترتیب

  • الف: مربوط به صفات باطنی – مربوط به صفات ظاهری

  • ب:مربوط به صفات ظاهری – مربوط به صفات باطنی

  • ج: هر دو مربوط به صفات ظاهری

  • د: هر دو مربوط به صفات باطنی