1

حضرت فاطمه سلام الله علیها در پاسخ به پرسش لبید بن محمود علت اقدام غاصبان خلافت را چه دانست؟

  • الف: رقابت آنها با قریش

  • ب: فریفته شدن به آرزوهای دنیوی

  • ج: فراموشی مرگ و جهان آخرت

  • د: گزینه ب و ج