1

طبق فرمایش حضرت فاطمه سلام الله علیها، «آن کس که عبادت خالصانه اش را به پیشگاه الهی تقدیم دارد، ………..

  • الف: خداوند برترین مصلحت های آن بنده را بر او فرو فرستد

  • ب: خداوند او را جزو مخلصین قرار خواهد داد

  • ج: خداوند برایش جز خیر نخواهد خواست

  • د: خداوند او را مورد رحمت خویش قرار خواهد داد