1

کدامیک از سیره معصومین در زمینه اقتصاد و معیشت نیست؟

  • الف: توصیه و کار و فعالیت

  • ب: انباشت مال و کسب ثروت

  • ج: قناعت و ساده زیستی در مصرف

  • د: انفاق در راه خدا