1

چهار عملی که قبل از خواب سفارش شده است به ترتیب دارای چه آثاری هستند؟ خواندن سه بار سوره توحید؛ درود بر انبیا؛ استغفار برای مومنان؛ خواندن تسبیحات اربعه.

  • الف: معادل ختم کامل قران؛ شفاعت پیامبران؛ شفاعت مومنین؛ معادل حج و عمره

  • ب: داخل شدن در حصن توحید؛ شفاعت پیامبران؛ رضایت مومنین؛ معادل حج و عمره

  • ج: معادل ختم کامل قران؛ خوشنودی پیامبران؛ رضایت مومنین؛ معادل حج و عمره

  • د: معادل ختم کامل قران؛ شفاعت پیامبران؛ رضایت مومنین؛ معادل حج و عمره