1

سیره پیامبر در مسافرت های خویش چه بود؟

  • الف: اولین نفر که با او وداع می کرد و در بازگشت سفر، اخرین نفر که ملاقات می کرد فاطمه بود

  • ب: اخرین نفر که با او وداع می کرد و در بازگشت سفر، اولین نفر که ملاقات می کرد فاطمه بود

  • ج: اخرین نفر که با او وداع می کرد و در بازگشت سفر، اخرین نفر که ملاقات می کرد فاطمه بود

  • د: اولین نفر که با او وداع می کرد و در بازگشت سفر، اولین نفر که ملاقات می کرد فاطمه بود