1

حضرت فاطمه سلام الله علیها به نقل از پیامبر فرمودند: «هر کس …. همواره با خیر مواجه خواهد بود»

  • الف: انگشتری عقیق به دست کند،

  • ب: انگشتری فیروزه به دست کند

  • ج: آیت الکرسی بخواند

  • د: صدقه دهد