1

کدامیک از موارد سیره اخلاقی معصومین در پرداختن به ظاهر نیست؟

  • الف: شانه زدن موها

  • ب: روغن زدن موها

  • ج: تراشیدن موی سر

  • د: انگشتر به دست راست کردن