1

سزاوار است انسان در حیات فردی – به ویژه در مقام عبادت و نیایش – …………..

  • الف: به جمال و زیبایی ظاهری بی توجه نباشد

  • ب: به جمال و زیبایی ظاهری بی توجه باشد

  • ج: در حدی که حدود شرعی رعایت شود، اکتفا کند

  • د: تا آنجا که به حضور قلبش ضربه نمی زند، مجاز است بپردازد