1

دو ویژگی لباس حضرت فاطمه که همواره رعایت می شد، کدامند؟

  • الف: زیبایی و حجاب کامل

  • ب: سادگی و حجاب کامل

  • ج: ارزانی و زیبایی

  • د: ارزانی و سادگی