1

سیره پیامبر در پوشیدن لباس ترجیح با کدام رنگ بود؟

  • الف: رنگ سفید

  • ب: رنگ مشکی

  • ج: رنگ زرد

  • د: رنگ سبز