1

مهمترین بعد از میان ابعاد گوناگون زندگانی حضرت فاطمه کدام است؟

  • الف: سیره اخلاقی

  • ب: سیره سیاسی

  • ج: سیره اجتماعی

  • د: سیره فردی