1

طبق نظر مشهور، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در چند سالگی مادر خود را از دست دادند؟

  • الف) در سن 8 سالگی

  • ب) در سن 5 سالگی

  • ج) در سن 11 سالگی

  • د) در سن 6 سالگی