1

پرجمعیت ترین قبیله عدنانی ساکن کوفه کدام است؟

 • 1

  بنی همدان

 • 2

  بنی تمیم

 • 3

  بنی اسد

 • 4

  قبیله مذحج