1

چه کسی نامه حضرت مسلم را به امام حسین علیه السلام رساند ؟

 • 1

   قیس ‌بن مسهر صیداوی

 • 2

  مسلم بن عوسجه

 • 3

  عبدالله بن وال تمیمی

 • 4

  عبدالله بن صبیع همدانی