1

کدام قبیله بیشترین آمار شهدای غیر بنی هاشمی در سپاه امام حسین را دارد؟

 • 1

  قبیله بنی اسد

 • 2

   قبیله بنی همدان

 • 3

  قبیله مذهج

 • 4

  هیچکدام