1

چه کسی نامه کوفیان را به امام حسین رساند؟

 • 1

  عبدالله بن وال تمیمی و  عبدالله بن صبیع همدانی

 • 2

  عبدالله بن وال تمیمی

 • 3

  عبدالله بن صبیع همدانی

 • 4

  عبدالله بن وال تمیمی و  عبدالله بن صبیع همدانی و مسلم بن عقیل