1

نظام قبیله ای دهگانه و چهارگانه به ترتیب در زمان چه کسی در شهر کوفه ایجاد شد؟

 • 1

  سعد بن ابی وقاص – ابن زیاد

 • 2

   امام علی – زیاد ابن ابیه

 • 3

  امام علی – ابن زیاد

 • 4

  سعد بن ابی وقاص – زیاد ابن ابیه