1

کدام گزینه راجع به موقعیت مکانی قبایل کوفه صحیح است؟

 • 1

  پشت قبله مسجد کوفه: محل قبیله بنی أسد و مذحج

 • 2

  سمت قبله مسجد کوفه: محل قبیله ثقیف و همدان

 • 3

  پشت قبله مسجد کوفه: محل قبیله ثقیف و همدان

 • 4

  هیچکدام