1

امام علی علیه السلام چه کسی را برای طلب همکاری کوفیان در جنگ جمل فرستاد؟

 • 1

  امام حسین و عمار

 • 2

  امام حسن و عمار

 • 3

  امام حسن و امام حسین

 • 4

  امام حسن و مالک اشتر