1

کدام یک از منابع زیر گزارش ­های ارزشمندی را پیرامون شخصیت و زندگی حضرت فاطمه (س) ارائه می­دهند؟

 • 1

  الف) انساب الاشراف بلاذری 0

 • 2

  ب) الکامل فی التاریخ از ابن اثیر 0

 • 3

  ج) مروج الذهب و معادن الجواهر از مسعودی 0

 • 4

  هیچکدام