1

–   cدر اصطلاح حدیث­ شناسی اصول به چه چیزی اطلاق می­شود؟

 • 1

  الف) به روایتی گفته می­شود که راوی و شاگرد امام، از خود امام و از اصل شنیده و در جایی تدوین کرده است 0    

 • 2

  ب) اصول به روایتی می­گویند که راوی به واسطه کسی از امام شنیده باشد 0

 • 3

  ج) اصول یعنی روایتی که به واسطه چند نفر به امام برسد 0

 • 4

  د) اصول به روایتی گفته می­شود که راوی از خود امام به صورت مستقیم نشنیده است اما مکتوبی منسوب به امام را دریافت نموده و بدین­طریق آن را نقل کرده است 0